Huurvoorwaarden Camperverhuur Dabentie BV (1)

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van zowel alle aanbiedingen en/of offertes tot het
aangaan van overeenkomsten, welke voor verhuurder in beginsel de verplichting tot verhuur van een
kampeerauto met zich meebrengen, acceptaties ervan alsmede van de aldus tot stand gekomen
overeenkomsten.

Artikel 2. Aanbiedingen, huurprijs en waarborgsom, huurtermijn, annulering door huurder

1. Alle aanbiedingen door verhuurder zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is
vermeld.
2. Tot uitvoering van een huurovereenkomst is verhuurder eerst verplicht, nadat de door de huurder
ondertekende huurovereenkomst ook door verhuurder is ondertekend en huurder de door hem
verschuldigde huurprijs en waarborgsom binnen de gestelde termijnen aan verhuurder heeft
voldaan.
3. De verhuurder stelt pas een huurovereenkomst op, wanneer er mondeling overeenstemming over
de huur is, op de overeenkomst staan dan tenminste het rijbewijsnummer en geboortedatum van
huurder vermeld.
4. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen
huurprijs, waarborgsom ad. € 1.000,-, het eigen risico van € 1.000,-, de huurovereenkomst met
betrekking tot de kampeerauto en deze algemene huurvoorwaarden. Per week zijn 2000 kilometer
vrij. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen
prijs per extra gereden kilometer ad. € 0,35 welke dient te worden voldaan bij het inleveren van de
kampeerauto, tenzij huurder vóóraf extra kilometers heeft afgerekend ad. € 0,25 per kilometer. Bij
huurperiodes van 3 weken of langer geldt geen kilometerbeperking.
5. Bij het in gebreke blijven van de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen, heeft de
verhuurder het recht de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te
beschouwen. In dat geval heeft verhuurder in ieder geval recht op de overeengekomen huurprijs,
benevens vergoeding van kosten en schades die verhuurder ondervindt ten gevolge van het in
gebreke zijn van huurder.
6. Tevens behoudt verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst, zonder tot enige
schadevergoeding verplicht te zijn, de huurovereenkomst te beëindigen als gedragingen van de
huurder hiertoe aanleiding geven. De verhuurder zal alle van huurder ontvangen betalingen in
onderhavig geval, onder aftrek van kosten terstond aan huurder terugstorten.
7. Indien huurder de huurovereenkomst wenst te annuleren, ontslaat hem dit niet van zijn
verplichting om de overeengekomen huurprijs aan verhuurder te voldoen.

Artikel 3: Ingebruikneming van het gehuurde

1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter
beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip
van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander soortgelijk voertuig aan huurder ter
beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.